Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  zwanego dalej „RODO” informujemy, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. Szczegóły  tego dotyczące: 

 1. Administrator danych osobowych 

White Star Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleksandra Wejnerta 19/3, 02-619 Warszawa, tel.  +48 665 007 170, informuje, że jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

Administrator dokłada wszelkiej staranności by interesy i prawa osób, których dane dotyczą, były  odpowiednio chronione, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są: 

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane  dotyczą, 
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu  przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, 
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych,  w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem  oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, 
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż  jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 
 1. Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach  ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pomocą e-mail: kontakt@dyniolandia.pllub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I. 

 1. Cele i podstawy przetwarzania 

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: 

 1. w celach kontaktowych na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO tj. uzasadnionego interesu  Administratora. Dane będą przetwarzane do momentu udzielenia odpowiedzi  na Twoje pytanie. 
 2. przeprowadzenie ankiet, sondaży, statystyk służące lepszej ocenie jakości własnych usług  i przewidywaniu potrzeb klientów. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub f  RODO przez czas niezbędny do zrealizowania tego celu, maksymalnie do momentu złożenia  przez Ciebie sprzeciwu lub wycofania zgody; 
 3. związanym z technologią cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Twoje dane osobowe  są przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki (przy  czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych  za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu). Dane będą przetwarzane do czasu  wycofania zgody.

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celach marketingowych za pośrednictwem reklamy  kontekstowej. Podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO  tj. uzasadniony interes administratora. 

Administrator gromadzi Twoje dane osobowe za pośrednictwem plików cookies i wykorzystuje je  do celów marketingowych tj. kieruje do Ciebie reklamy behawioralne tj. reklamy dopasowane  do Twoich preferencji i zainteresowań. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się poprzez  profilowanie. Podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest w takim przypadku art. 6 ust. 1 lit.  a RODO. 

Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających jego profile prowadzone w mediach  społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane osobowe przetwarzane są w związku  z prowadzeniem takiego profilu w celu promowania usług Administratora, Partnerów Administratora,  informowania o wydarzeniach, promocjach, akcjach organizowanych przez Administratora lub  podmioty współpracujące. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO  tj. uzasadniony interes administratora. 

 1. Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym  z Administratorem, w tym: 

 1. podmiotowi zapewniającemu hosting strony internetowej, 
 2. firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT, 
 3. firmom doradczym, 
 4. mediom społecznościowym: Facebook, Instagram, 
 5. Google Analytics, 
 6. oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji  właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym  podmiotom, w tym upoważnionym organom państwowym. 
 7. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym  mowa w pkt III niniejszej Informacji.  

W przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody, dane zostaną usunięte-zniszczone lub poddane anonimizacji. 

 1. Media społecznościowe 

Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających jego profile prowadzone w serwisach  społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane osobowe przetwarzane są w związku  z prowadzeniem takiego profilu w celu promowania działalności Administratora, informowania  o akcjach marketingowych i innych wydarzeniach organizowanych przez Administratora. Dane  osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu  Administratora. 

Na naszej stronie znajdują się wtyczki mediów społecznościowych. Wyświetlając stronę internetową,  która zawiera wtyczki przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów  serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego  usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki i integrowana ze stroną. 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania  przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość  dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce  prywatności poszczególnych usługodawców. 

 1. Google Analytics 

Administrator korzysta z Google Analytics tj. usługi analizowania usług internetowych, oferowanej  przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (dalej jako:  „Google”). 

Google Analytics wykorzystuje cookies czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu  Użytkownika (np. komputerze) i umożliwiają analizę korzystania przez niego ze strony internetowej.  Dane te są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. 

Na zlecenie Administratora Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania  ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej  oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz  Administratora. 

 1. Administrator korzysta z Google Analytics w celu analizowania korzystania z Serwisu  oraz jego usprawniania. 
 2. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 3. Warunki korzystania są dostępne pod adresem: www.google.com/analytics/terms/de.html 4. Informacje dotyczące ochrony danych  

osobowych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a także oświadczenie  o ochronie danych osobowych: www.google.de/intl/de/policies/privacy

 1. Pani/Pana prawa: 

Przysługuje Pani/Panu: 

 1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych – uzyskania od Administratora  potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce,  uzyskanie dostępu do nich oraz przekazania Pani/Panu informacji w zakresie wskazanym w  art. 15 RODO; 
 2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych – żądania od Administratora  niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia  niekompletnych danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO; 
 3. prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego  usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona zostanie jedna z przesłanek określonych w art.  17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.  Prawo usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora  wynikające z obowiązującego prawa; 
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach  wskazanych w art. 18 RODO, m. in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych; 5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO; 
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych  osobowych zgodnie z art. 77 RODO;

W celu skorzystania z ww. praw należy skierować żądanie do Administratora Danych Osobowych lub  Inspektora Ochrony Danych – dane kontaktowe wskazano w pkt I lub II niniejszej informacji. Proszę  pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień Administrator będzie musiał upewnić się, że  Pani/Pan ma powyższe prawo, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować. 

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Niepodanie przez Panią/Pana danych w formularzu  uniemożliwi kontakt z Panią/Panem z naszej strony. 

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym  profilowaniu. 

 1. Pliki cookies 

Podczas korzystania z naszej strony internetowej na Pani/Pana urządzeniu końcowym  (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności  tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony  internetowej tzw. pliki cookies. Dzięki plikom cookies możliwe jest zbieranie danych  statystycznych strony internetowej, co umożliwia nam rozwijanie strony. Podstawą prawną  do zbierania danych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 a RODO, tj. Twoja  zgoda. 

W trakcie korzystania ze strony internetowej korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie:  sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu do czasu zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim  urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia. 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane? 

Dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika  oraz poprawy jakości przeglądania. 

Ocena wykorzystania strony i ulepszenie witryny. 

Podstawa prawna 

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora  lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych  interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,  wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą,  jest dzieckiem. 

Jakie pliki cookie wykorzystujemy? 

 1. Pliki niezbędne do działania strony – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony,  nawigowanie po stronie. Bez ich zapisania korzystanie ze strony jest niemożliwe.  2. Pliki cookies w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych  preferencji użytkownika, przygotowania statystyk pomagających poznaniu preferencji 

i zachowania użytkowników oraz oceny popularności strony, możliwości podejmowania  działań marketingowych. Analiza statystyk jest anonimowa. 

 1. Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat  sposobu korzystania ze strony. 
 2. Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji.